วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM BCNYALA - V.6
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

test

การจัดหมวดหมู่หนังสือ


            หนังสือทั่วไปใช้ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (LC) ใช้อักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่
A – Z ยกเว้น I , Q , W , X , Y
โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 20 หมวดใหญ่ มีดังนี้

            A ความรู้ทั่วไป
            B ปรัชญา จิตวิทยา ศาสนา
            C ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์
            D ประวัติศาสตร์ยุโรป
      E – F ประวัติศาสตร์อเมริกา
            G ภูมิศาสตร์ โบราณคดี นันทนาการ
            H สังคมศาสตร์
            J รัฐศาสตร์
            K กฎหมาย
            L การศึกษา
            M ดนตรี
            N วิจิตรศิลป์
            P ภาษาและวรรณคดี
            Q วิทยาศาสตร์
            R แพทย์ศาสตร์
            S เกษตรศาสตร์
            T เทคโนโลยี
            U ยุทธศาสตร์
            V นาวิกศาสตร์
            Z บรรณานุกรม และบรรณารักษศาสตร์

หนังสือทางการแพทย์และพยาบาลใช้ระบบหอสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริกัน (NLM)
แบ่งเนื้อหาออกเป็น 35 หมวดใหญ่

         
        หมวด QS-QZ เป็นหมวดสำหรับสาขาวิชาเตรียมแพทยศาสตร์ (Preclinical Sciences)

 
QS กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์  
QT  สรีรวิทยา  
QU  ชีวเคมี  
QV  เภสัชวิทยา  
QW  จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน  
QX  ประสิตวิทยา  
QY พยาธิวิทยาคลินิค  
QZ พยาธิวิทยา  

           หมวด W - WZ เป็นหมวดสำหรับแพทยศาสตร์(Medicine)และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 
อาชีพการแพทย์  
WA  การสาธารณสุข  
WB  การปฏิบัติทางการแพทย์  
WC  โรคติดเชื้อ โรคติดต่อ  
WD 100 โภชนาการผิดปกติ  
WD 200 โรคที่เกี่ยวกับการเผาผลาญอาหาร  
WD 300 โรคภูมิแพ้  
WD 400 พิษจากสัตว์  
WD 500 พิษจากพืช  
WD 600 โรคที่เกิดเองตามสภาวะ  
WD 700 เวชศาสตร์การบิน  
WE  ระบบโครงร่างของกล้ามเนื้อ  
WF ระบบการหายใจ  
WG  ระบบเกี่ยวกับหัวใจ และหลอดเลือดหัวใจ  
WH ระบบเม็ดเลือดและน้ำเหลือง  
WI  ระบบกระเพาะอาหารและลำไส้  
WJ  ระบบปัสสาวะและเพศ  
WK  ระบบต่อมไร้ท่อ  
WL  ระบบประสาท  
WM  วิชาโรคจิต  
WN  รังสีวิทยา  
WO  ศัลยศาสตร์  
WP  นรีเวชวิทยา  
WQ  สูติศาสตร์  
WR  วิทยาการเกี่ยวกับโรคผิวหนัง  
WS  กุมารเวชศาสตร์  
WT  เวชศาสตร์วัยชรา  
WU  ทันตแพทยศาสตร์  
WV  โสต ศอ นาสิกวิทยา  
WW  จักษุวิทยา  
WX  โรงพยาบาล  
WY  การพยาบาล  
WZ  ประวัติสาขาวิชาการแพทย์  

ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM

ดูหนังออนไลน์

Copyright 2024. All Rights Reserved.