วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM BCNYALA - V.6
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

test

ห้องสมุดที่ใช้ระบบ ULibM

ณ ปัจจุบันมีห้องสมุดที่ผ่านการอบรมและอนุญาตให้ใช้โปรแกรมไปแล้วมากกว่า 200 หน่วยงาน
ตัวอย่างหน่วยงานที่ใช้โปรแกรม ULibM


1. วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น (Version 5.5)

2. มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์กรุงเทพฯ (Version 7)

3. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (version 5)+

4. โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล (โรงเรียนในฝัน) (version 4)

5. โรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม (version 5)

6. โรงเรียนพนมไพรพิทยาคม (โรงเรียนในฝัน) จังหวัดร้อยเอ็ด)

7. โรงเรียนคำเขื่อนแก้วฯ จังหวัดยโสธร

8. โรงเรียนเมืองวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

10. โรงเรียนเขาสวนกวาง (โรงเรียนในฝัน) จังหวัดขอนแก่น

11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

12. โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 21 แห่ง

13. โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรค์ (โรงเรียนในฝัน) จังหวัดมหาสารคาม

14. ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี (version 5.4)

15. ห้องสมุดศูนย์อนามัยที่ ๔ จังหวัดราชบุรี (Version 5.5)

16. ห้องสมุดวัดศรีสวัสดิ์ มหาสารคาม

17. ห้องสมุุดวิทยาลัยพยาบาลทั่วประเทศ โดยสถาบันบรมพระราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

18. มูลนิธิ 14 ตุลา

19. โรงเรียนค้อวังวิทยาคม จังหวัดยโสธร

20. ศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

21. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

22. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

23. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะล

24. ห้องสมุดกฎหมาย สำนักนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (พะเยา)

(อื่น ๆ อีกมากมาย กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไขเพิ่มเติม)
 


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM

ดูหนังออนไลน์

Copyright 2024. All Rights Reserved.