วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM BCNYALA - V.6
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 รายการหนังสือสำรอง
  กลับหน้าหลัก

รายการหนังสือสำรอง

ผลการค้นหา เลขเรียก
ประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล = Trends & issues of nursing profession
    / 2553
   หนังสือทางการพยาบาล ที่ หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล(ห้องสมุดวพบ.ยะลา),หนังสือสำรอง(ห้องสมุดวพบ.ยะลา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WY16 ป218 
การพยาบาลอนามัยชุมชน : แนวคิด หลักการและการปฏิบัติการพยาบาล= Community health nursing : concept, principle and nursing practice ..
   จริยาวัตร คมพยัคฆ์ / 2553
   หนังสือทางการพยาบาล ที่ หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล(ห้องสมุดวพบ.ยะลา),หนังสือสำรอง(ห้องสมุดวพบ.ยะลา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 27 ไอเทม)
WY106 ก492 
ประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล = Trends & issues of nursing profession
    / 2555
   หนังสือทางการพยาบาล ที่ หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล(ห้องสมุดวพบ.ยะลา),หนังสือสำรอง(ห้องสมุดวพบ.ยะลา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 17 ไอเทม)
WY16 ป269 
คู่มือการพัฒนาระบบการพยาบาลเฉพาะทางและการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ..
   ศิริพร มงคลถาวรชัย / 2557
   หนังสือทางการพยาบาล ที่ หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล(ห้องสมุดวพบ.ยะลา),หนังสือสำรอง(ห้องสมุดวพบ.ยะลา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 15 ไอเทม)
WY49 ศ463ค 
คู่มือการพัฒนาระบบการพยาบาลเฉพาะทางและการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ..
   ศิริพร มงคลถาวรชัย / 2557
   หนังสือทางการพยาบาล ที่ หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล(ห้องสมุดวพบ.ยะลา),หนังสือสำรอง(ห้องสมุดวพบ.ยะลา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 25 ไอเทม)
WY49 ศ463ค 
การพยาบาลอนามัยชุมชน : แนวคิด หลักการและการปฏิบัติการพยาบาล =Community health nursing : concept, principle, andnursing practice ..
    / 2554
   หนังสือทางการพยาบาล ที่ หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล(ห้องสมุดวพบ.ยะลา),หนังสือสำรอง(ห้องสมุดวพบ.ยะลา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 21 ไอเทม)
WY106 ก492 
การพยาบาลชุมชน
   กีรดา ไกรนุวัตร และ รักชนก คชไกร (บรรณาธิการ) / 2559
   หนังสือทางการพยาบาล ที่ หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล(ห้องสมุดวพบ.ยะลา),หนังสือสำรอง(ห้องสมุดวพบ.ยะลา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY106 ก694ก 
วิชาชีพการพยาบาล หลักการและแนวโน้ม
   รัตนา ทองสวัสดิ์ / 2552
   หนังสือทางการพยาบาล ที่ หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล(ห้องสมุดวพบ.ยะลา),หนังสือสำรอง(ห้องสมุดวพบ.ยะลา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 15 ไอเทม)
WY16 ร375ว 
พยาบาลเวชปฏิบัติ : การวินิจฉัยแยกโรคตามอาการและอาการแสดงที่พบบ่อยในระดับปฐมภูมิ = Nurse practitioners : differential diagnosis of common signs and sym..
   ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ. / 2565
   หนังสือทางการพยาบาล ที่ หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล(ห้องสมุดวพบ.ยะลา),หนังสือสำรอง(ห้องสมุดวพบ.ยะลา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY106 ช145พ 
การพยาบาลอนามัยชุมชน : นโยบายและทฤษฎีสู่การปฏิบัติ = Communityhealth nursing : policy and theory to practice ..  มี review
   นพวรรณ เปียซื่อ , บรรณาธิการ / 2565
   หนังสือทางการพยาบาล ที่ หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล(ห้องสมุดวพบ.ยะลา),หนังสือสำรอง(ห้องสมุดวพบ.ยะลา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 11 ไอเทม)
WY106 น188ก 
บทเรียนจากกรณีศึกษาเส้นทางสู่ความสำเร็จของพยาบาลเวชปฏิบัติ..
   สมจิต หนุเจริญกุล / 2551
   หนังสือทางการพยาบาล ที่ หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล(ห้องสมุดวพบ.ยะลา),หนังสือสำรอง(ห้องสมุดวพบ.ยะลา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY16 ส226 
กระบวนการพยาบาลและการประยุกต์ใช้ : สมดุลน้ำและอิเล็กโทรไลต์ ..
   ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล / 2558
   หนังสือทางการพยาบาล ที่ หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล(ห้องสมุดวพบ.ยะลา),หนังสือสำรอง(ห้องสมุดวพบ.ยะลา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 25 ไอเทม)
WY85 ท462ก 
จริยธรรมในวิชาชีพพยาบาล = Ethics of the Nursing Profession
   มณี อาภานันทิกุล,บรรณาธิการ / 2559
   หนังสือทางการพยาบาล ที่ หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล(ห้องสมุดวพบ.ยะลา),หนังสือสำรอง(ห้องสมุดวพบ.ยะลา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 20 ไอเทม)
WY85 ม124จ 
ปฐมนิเทศวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์=Introduction to Nursing and Midwifery Profession..  มี review
   สุพิศ รุ่งเรืองศรี / 2561
   หนังสือทางการพยาบาล ที่ หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล(ห้องสมุดวพบ.ยะลา),หนังสือสำรอง(ห้องสมุดวพบ.ยะลา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY16 ส832ป 
การพยาบาลชุมชน: กระบวนการพยาบาล   มี review
   ศิวพร อึ้งวัฒนา / 2560
   หนังสือทางการพยาบาล ที่ หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล(ห้องสมุดวพบ.ยะลา),หนังสือสำรอง(ห้องสมุดวพบ.ยะลา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY106 ศ542ก 
จริยธรรมทางการพยาบาล   มี review
   กนกวรรณ ฉันธนะมงคล / 2562
   หนังสือทางการพยาบาล ที่ หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล(ห้องสมุดวพบ.ยะลา),หนังสือสำรอง(ห้องสมุดวพบ.ยะลา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY85 ก125จ 
พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ=Ethical behaviors of professional nurses/ อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม และ สมใจ ศิระกมล (บรรณาธิการ)..  มี review
   อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม / 2558
   หนังสือทางการพยาบาล ที่ หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล(ห้องสมุดวพบ.ยะลา),หนังสือสำรอง(ห้องสมุดวพบ.ยะลา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 25 ไอเทม)
WY16 อ792พ 
จริยศาสตร์กับการพยาบาล
   ดวงแข รักไทย / 2562
   หนังสือทางการพยาบาล ที่ หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล(ห้องสมุดวพบ.ยะลา),หนังสือสำรอง(ห้องสมุดวพบ.ยะลา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
WY85 ด155จ 
การป้องกันการบาดเจ็บและการดูแล : คู่มือสำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันบรมราชชนก/ อภิชาติ รอดสม และคณะ..
   อภิชาติ รอดสม / 2558
   หนังสือทางการพยาบาล ที่ หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล(ห้องสมุดวพบ.ยะลา),หนังสือสำรอง(ห้องสมุดวพบ.ยะลา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 20 ไอเทม)
WY18 อ252ก 
การพยาบาลสุขภาพชุมชน : มิติการจัดบริการ
   ปิยะนุช จิตตนูนท์ / 2559
   หนังสือทางการพยาบาล ที่ หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล(ห้องสมุดวพบ.ยะลา),หนังสือสำรอง(ห้องสมุดวพบ.ยะลา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 15 ไอเทม)
WY106 ป621ก 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [54]   [แสดง 20/1067 รายการ]

 Union Library Management : ULibM

ดูหนังออนไลน์

Copyright 2024. All Rights Reserved.