วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM BCNYALA - V.6
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
หยุดกรนเดี๋ยวนี้ด้วยวิธีธรรมชาติ
   วรารัก / 2558
   หนังสือทางการพยาบาล ที่ หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล(ห้องสมุดวพบ.ยะลา),หนังสือสำรอง(ห้องสมุดวพบ.ยะลา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WF143 ว321ห 
หยุดป่วยด้วยแพทย์ทางเลือก
   จิราวรรณ นันทพงศ์ / 2559
   หนังสือทางการพยาบาล ที่ หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล(ห้องสมุดวพบ.ยะลา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WB460 จ541ห 
หลักการการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 2551
   วิทยา ชาติบัญชาชัย / 2551
   หนังสือทางการพยาบาล ที่ หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล(ห้องสมุดวพบ.ยะลา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WB105 ว582ห 
หลักการซักประวัติทางคลินิกเบื้องต้นสำหรับแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ ..  มี review
   วิโรจน์ ไววานิชกิจ / 2561
   หนังสือทางการพยาบาล ที่ หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล(ห้องสมุดวพบ.ยะลา),หนังสือสำรอง(ห้องสมุดวพบ.ยะลา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WB200 ว711ห 
หลักการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้านนรีเวชวิทยาสำหรับพยาบาล แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ..
   วิโรจน์ ไววานิชกิจ / 2556
   หนังสือทางการพยาบาล ที่ หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล(ห้องสมุดวพบ.ยะลา),หนังสือสำรอง(ห้องสมุดวพบ.ยะลา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WP25 ว699ห 
หลักการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้านสูติศาสตร์สำหรับพยาบาล แพทย์ และบุคลากรทางแพทย์..
   วิโรจน์ ไววานิชกิจ / 2555
   หนังสือทางการพยาบาล ที่ หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล(ห้องสมุดวพบ.ยะลา),หนังสือสำรอง(ห้องสมุดวพบ.ยะลา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
WY157 ว711ห 
หลักการทางศัลยศาสตร์การผ่าตัดส่องกล้องขั้นสูงสำหรับเนื้องอกและมะเร็งระบบทางเดินอาหารส่วนต้น = Principles of advanced minimallyinvasive surgical endosc..
   ประสิทธิ์ มหาวงศ์ขจิต / 2563
   หนังสือทางการพยาบาล ที่ หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล(ห้องสมุดวพบ.ยะลา),หนังสือสำรอง(ห้องสมุดวพบ.ยะลา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WI970 ป421ห 
หลักการทำวิจัย : สู่ความสำเร็จในการปฏิบัติ
   พิเชฐ สัมปทานุกูล / 2555
   หนังสือทางการพยาบาล ที่ หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล(ห้องสมุดวพบ.ยะลา),หนังสือสำรอง(ห้องสมุดวพบ.ยะลา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
W20.5 พ653ห 
หลักการพยาบาลทารกแรกเกิด
   ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ / 2556
   หนังสือทางการพยาบาล ที่ หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล(ห้องสมุดวพบ.ยะลา),หนังสือสำรอง(ห้องสมุดวพบ.ยะลา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 11 ไอเทม)
WY159 ว185ห 
หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพยาบาลผู้สูงอายุและหลักเวชศาสตร์ผุ้สูงอายุ ..  มี review
   วิโรจน์ ไววานิชกิจ (บรรณาธิการ) / 2562
   หนังสือทางการพยาบาล ที่ หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล(ห้องสมุดวพบ.ยะลา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY152 ว711ห ล.1 
หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 2: การประเมินผู้สูงอายุแบบองค์รวม ..  มี review
   วิโรจน์ ไววานิชกิจ (บรรณาธิการ) / 2562
   หนังสือทางการพยาบาล ที่ หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล(ห้องสมุดวพบ.ยะลา),หนังสือสำรอง(ห้องสมุดวพบ.ยะลา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY152 ว711ห ล.2 
หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 4 การพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง..  มี review
   วิโรจน์ ไววานิชกิจ และ ปทมพร อภัยจิตต์ (บรรณาธิการ) / 2563
   หนังสือทางการพยาบาล ที่ หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล(ห้องสมุดวพบ.ยะลา),หนังสือสำรอง(ห้องสมุดวพบ.ยะลา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY152 ว711ห ล.4 
หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 5 การพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย..  มี review
   วิโรจน์ ไววานิชกิจ, บรรณาธิการ / 2563
   หนังสือทางการพยาบาล ที่ หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล(ห้องสมุดวพบ.ยะลา),หนังสือสำรอง(ห้องสมุดวพบ.ยะลา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY152 ว711ห ล.5 
หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 6 = หลักโภชนา การออกกำลังกาย และเภสัชวิทยาพื้นฐานสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ ..  มี review
   วิโรจน์ ไววานิชกิจ / 2563
   หนังสือทางการพยาบาล ที่ หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล(ห้องสมุดวพบ.ยะลา),หนังสือสำรอง(ห้องสมุดวพบ.ยะลา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY152 ว711ห ล.6 
หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 8= หลักการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนและที่บ้าน การดูแลผู้ป่วยติดบ้านและผู้ป่วยติดเตียง..  มี review
   วิโรจน์ ไววานิชกิจ / 2563
   หนังสือทางการพยาบาล ที่ หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล(ห้องสมุดวพบ.ยะลา),หนังสือสำรอง(ห้องสมุดวพบ.ยะลา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY152 ว711ห ล.8 
หลักการพยาบาลอนามัยชุมชน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานชุมชนและสาธารณสุข ..
   วิโรจน์ ไววานิชกิจ / 2563
   หนังสือทางการพยาบาล ที่ หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล(ห้องสมุดวพบ.ยะลา),หนังสือสำรอง(ห้องสมุดวพบ.ยะลา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY106 ว711ห 
หลักการพยาบาลเบื้องต้น = Fundamental of Nursing   มี review
   ศิริพร สว่างจิตร,บรรณาธิการ / 2565
   หนังสือทางการพยาบาล ที่ หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล(ห้องสมุดวพบ.ยะลา),หนังสือสำรอง(ห้องสมุดวพบ.ยะลา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
WY100 ศ563ห 
หลักการส่งเสริมสุขภาพ = Principle of health promotion   มี review
   ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน / 2564
   หนังสือทางการพยาบาล ที่ หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล(ห้องสมุดวพบ.ยะลา),หนังสือสำรอง(ห้องสมุดวพบ.ยะลา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WA590 ณ249ห 
หลักการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ..  มี review
   วิโรจน์ ไววานิชกิจ / 2561
   หนังสือทางการพยาบาล ที่ หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล(ห้องสมุดวพบ.ยะลา),หนังสือสำรอง(ห้องสมุดวพบ.ยะลา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
W20.5 ว711ห 
หลักการเวชศาสตร์ครอบครัว = Principles of family medicine
    / 2559
   หนังสือทางการพยาบาล ที่ หนังสือ ตำรา ทางการพยาบาล(ห้องสมุดวพบ.ยะลา),หนังสือสำรอง(ห้องสมุดวพบ.ยะลา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WB110 ก281ห 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 [111]   [แสดง 20/2207 รายการ]

 Union Library Management : ULibM

ดูหนังออนไลน์

Copyright 2024. All Rights Reserved.