ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM BCNYALA - V.6
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

test

คำค้น: 
New CINAHL Package

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

พยาบาลเวชปฏิบัติ : การวินิจฉัยแยกโ..
ชนัญชิดาดุษฎี ..
จริยธรรมทางการพยาบาล /กนกวรรณ ฉันธน..
กนกวรรณ ฉันธนะม..
  มี review
ปฐมนิเทศวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงค..
สุพิศ รุ่งเรือง..
  มี review
ความก้าวหน้าทางการพยาบาลปริศัลยกรรม..
อุษาวดี อัศดรวิ..
  มี review
การพยาบาลผู้บาดเจ็บ ฉบับปรับปรุงครั..
ไสว นรสาร||ไสว ..
  มี review
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช :การประ..
เอกอุมา อิ้มคำ
  มี review
การดูแลญาติผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเ..
พิชามญชุ์ อินทะ..
  มี review
การพยาบาลอนามัยชุมชน :นโยบายและทฤษฎ..
นพวรรณ เปียซื่อ..
  มี review
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช :แนวคิด..
เรณุการ์ ทองคำร..
  มี review
การพยาบาลผู้สูงอายุ :ปัญหาที่พบบ่อย..
ศิริพันธุ์ สาสั..
  มี review
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย /บัญชา พุ..
บัญชา พุ่มพฤกษ์
  มี review
ข้อวินิจฉัยการพยาบาลและการวางแผนการ..
วิจิตรา กุสุมภ์..
  มี review
อายุรศาสตร์ทันยุค 2561 =Update in i..
มณฑิรา มณีรัตนะ..
  มี review
แนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการระบบก..
สุขสม กาญจนพิมา..
  มี review

วัสดุฯแนะนำ Union Library Management : ULibM

ดูหนังออนไลน์

Copyright 2024. All Rights Reserved.